Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Αναγνώριση πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, β) Αρχιτεκτονικής Τοπίου, γ) Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, δ) Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των πτυχιούχων των Τμημάτων α) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, β) Αρχιτεκτονικής Τοπίου, γ) Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, δ) Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του εδαφίου γ΄ της παρ.2 του άρθρου 25 και της παρ.1 του άρθρου 33 του ν.1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄, 173).
β) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν.3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»(Α΄, 156).
γ) Του άρθρου 1 και του εδαφίου γ΄ της παρ.12 του άρθρου 5 του ν.2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» (Α΄, 114).
δ) Των εδαφίων α΄, β΄, της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄, 69).
ε) Των εδαφίων α΄,β΄,θ΄ της παρ.2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄, 78), καθώς και του εδαφίου β΄ της παρ.49 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄, 141).
στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄, 98).
ζ) Του π.δ. 127/2003 «Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας» (Α΄, 114).
η) Του π.δ. 285/1999 «Περιεχόμενο Σπουδών Ανθοκομίας, Δασοπονίας κλπ ΤΕΙ»(Α΄, 245).
Θ) Της με αριθμ. 52411/Ε5/20-06-2006 Υπουργικής Απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Καβάλας, Σερρών και Χαλκίδας» (Β΄, 742).
ι) Της με αριθμ. 2876/7-10-2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου υπουργείων» (Β΄, 2234).
ια) Του π.δ. 189/5-11-2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄, 221).
ιβ) Της με αριθμ. Φ908/20857α/H/28-02-2005 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί συγκρότησης του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
ιγ) Της με αριθμ. 1120/Η/7-01-2010 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου»(Β΄, 1).
2. Τη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση της 10/25-06-2008.
3. Τη γνώμη της Ολομέλειας των Συμβουλίων Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε.) και Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(Σ.Α.Τ.Ε.), του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), η οποία ελήφθη κατά την κοινή συνεδρίασή τους στις 19-07-2010.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Τη με αριθμ. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
Πτυχιούχοι του Τμήματος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
1. Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης του Τμήματος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων, με βάση τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, δύνανται να ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, την έρευνα και την εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε ειδικούς τομείς των γεωπονικών επιστημών και συγκεκριμένα της Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα και την κατεύθυνση σπουδών του Τμήματος αυτού, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
2. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο καθορίζει:
α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.
β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.
3. Οι Πτυχιούχοι της ειδικότητας αυτής δύνανται να δραστηριοποιούνται, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα της παραγωγής καλλωπιστικών φυτών και της διαμόρφωσης αισθητικών χώρων πρασίνου. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι Πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω ενδεικτικές επαγγελματικές δραστηριότητες:
α. Παραγωγή, πιστοποίηση και εμπορεία καλλωπιστικών φυτών (ετήσια εποχιακά, βολβώδη, πολυετή ποώδη, φυτά παρκοτεχνίας και κηποτεχνίας, φυτά παραγωγής δρεπτών ανθέων, γλαστρικά φυτά) καθώς και παραγωγή και εμπορεία πολλαπλασιαστικού υλικού για τη βελτίωση του αστικού, περιαστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
β. Εκπόνηση μελετών για δημιουργία-βελτίωση-ανάπλαση κήπων, πάρκων, δενδροστοιχιών, χλοοταπήτων, πρασίνου οδοποιίας, οικοτουριστικών εγκαταστάσεων, χώρων υπαίθριας αναψυχής και αισθητικής αξίας, υποβαθμισμένων ή διαταραγμένων περιοχών καθώς και άλλων έργων πρασίνου και αρχιτεκτονικής τοπίου του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
γ. Ανάληψη, επίβλεψη και εκτέλεση έργων πρασίνου και αρχιτεκτονικής τοπίου του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και γενικά έργων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο καθώς και συντήρηση αυτών μετά την ολοκλήρωση τους.
δ. Εγκατάσταση, διαχείριση, προστασία ανθοκομικών καλλιεργειών, καθώς και διενέργεια αναλύσεων σε ειδικά εργαστήρια, προμήθεια και διάθεση γεωργικών φαρμάκων και λοιπών γεωργικών εφοδίων.
ε. Οργάνωση και διαχείριση γεωργικοανθοκομικών εκμεταλλεύσεων, σύνταξη σχετικών οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών σε εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις που σχετίζονται με την Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου.
στ. Σχεδιασμός και εκτέλεση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς που αφορούν την ανθοκομία, την προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση ανάπλαση τοπίων.
4. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου εγγράφονται στο μητρώο μελετητών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ως Μελετητές Ειδικών Αρχιτεκτονικών Έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Κατηγορία 7) και Έργων Πρασίνου (Κατηγορία 23) καθώς και στα μητρώα εργοληπτών έργων πρασίνου και φυτοτεχνικών έργων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ), ή όπως ειδικότερα θα προσδιορίζεται από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
5. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου δύνανται να ασκούν το επάγγελμα του Τεχνολόγου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
6. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου μπορούν να απασχολούνται στην Εκπαίδευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
8. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου λαμβάνουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους, μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας της ειδικότητάς τους στο διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
9. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων, όπως περιγράφεται στις διαδικασίες που ορίζονται από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Άρθρο 2
Πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου
1. Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, δύνανται να απασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της επιστήμης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και της διαδικασίας σχεδιασμού, βελτίωσης και προστασίας του φυσικού, περιαστικού και δομημένου περιβάλλοντος σύμφωνα με το Πρόγραμμα και τη κατεύθυνση σπουδών. Επίσης, ασχολούνται, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, με κάθε άλλη εργασία σχετική με την κατά χώρο και χρόνο τάξη των ανθρωπογενών και φυσικών οικοσυστημάτων.
2. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο καθορίζει:
α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.
β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.
3. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της διαχείρισης και προστασίας του τοπίου καθώς και την αξιοποίησή τους. Ειδικότερα:
α. Στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω Πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω ενδεικτικές επαγγελματικές δραστηριότητες:
1) Σχεδιασμός – μελέτη, κατασκευή, ανάπλαση και συντήρηση κήπων, πάρκων, αλσυλλίων, δενδροστοιχιών και γενικά του αστικού πρασίνου.
2) Σχεδιασμός και εκτέλεση έργων του περιαστικού πρασίνου, των αισθητικών δασών, των εθνικών δρυμών και γενικά όλων των πόρων υπαίθριας αναψυχής, αισθητικής απόλαυσης και οικοτουριστικών εγκαταστάσεων, σε ό,τι αφορά την αισθητική και οπτική εμφάνιση τους.
3) Διαχείριση και βελτίωση των υποβαθμισμένων τοπίων.
4) Μελέτη και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκτέλεση έργων αποκατάστασης των τεχνητών και φυσικών τοπίων.
5) Παραγωγή και διακίνηση φυτευτικού υλικού κατάλληλου για τη βελτίωση του αστικού, περιαστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
6) Οργάνωση και λειτουργία φυτωρίων καλλωπιστικών και αρωματικών φυτών.
7) Συμμετοχή σε δραστηριότητες που εμφανίζονται με την εξέλιξη της επιστήμης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου στις νέες τεχνολογίες.
β. Στον τομέα της απασχόλησης ενδεικτικά αναφέρονται:
1) Απασχόληση στους τομείς της Αρχιτεκτονικής Τοπίου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ.
2) Απασχόληση σε αντικείμενα σχετικά με την Αρχιτεκτονική του Τοπίου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης και συμμετοχή σε σχετικά με την ειδικότητά τους ερευνητικά προγράμματα.
4. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου εγγράφονται στο μητρώο μελετητών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ως Μελετητές α) ειδικών αρχιτεκτονικών έργων αρχιτεκτονικής τοπίου (Κατηγορία 7) και β) Πρασίνου (Κατηγορία 23) και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στις αντίστοιχες κατηγορίες, ή όπως ειδικότερα προσδιορίζεται από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
5. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου λαμβάνουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους, μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας της ειδικότητάς τους στο διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Άρθρο 3
Πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
1. Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης του Τμήματος Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, δύνανται να απασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας σε τομείς της Γεωργικής Μηχανολογίας, Υδάτινων Πόρων και Εγγείων Βελτιώσεων και της διαδικασίας της εφαρμογής αυτών στην αγροτική παραγωγή.
2. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο καθορίζει:
α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.
β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.
3. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου δύνανται να ασκήσουν τις παρακάτω ενδεικτικές επαγγελματικές δραστηριότητες:
α. Μελέτη, κατασκευή, επιλογή και συντήρηση, μηχανών, διατάξεων, συνέργων και εργαλείων κατεργασίας εδάφους, σποράς, εφαρμογής αγροχημικών, συγκομιδής, μεταφοράς και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων. Μελέτη και κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού γεωργοκτηνοτροφικών και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, συστημάτων αρδεύσεων και υδρεύσεων καθώς και οργάνων για τον έλεγχο της παραγωγής σε όλα τα στάδια σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
β. Γνωματεύσεις ως εμπειρoγνώμoνες, για λoγαριασμό φoρέων πoυ χρησιμoπoιoύν παντός είδoυς γεωργικό μηχανολογικό εξοπλισμό ή ασχoλoύνται με τις έγγειες βελτιώσεις, τις αρδεύσεις και υδρεύσεις.
γ. Ίδρυση και λειτoυργία καταστημάτων εμπoρίας των ειδών πoυ αναφέρoνται στo εδάφ. α) και κάθε είδoυς γραφείων ειδικών δραστηριoτήτων σχετικών με την ανάπτυξη της Γεωργικής Mηχανoλoγίας των Υδάτινων Πόρων και των Eγγείων Bελτιώσεων.
δ. Eκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετoχή στην εκπόνηση μελετών οι οποίες αφορούν στην ίδρυση βιoτεχνίας ή βιoμηχανίας γεωργικών μηχανών, στην καταλληλότητα και oικoνoμικότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού, στην εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στο μηχανικό εξoπλισμό της άρδευσης, ύδρευσης και απoχέτευσης γεωργoκτηνoτρoφικών μoνάδων και εκκoλαπτηρίων, καθώς και στα διάφορα εγγειoβελτιωτικά έργα.
ε. Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της κατασκευής γεωργικών, υδραυλικών και μηχανολογικών έργων.
στ. Kάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνoλoγίας και απoδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τoυς.
4. Oι Πτυχιoύχoι τoυ τμήματος Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων μπoρoύν να εξελίσσoνται σε όλo τo φάσμα της διoικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τoυς τoμείς της ειδικότητάς τoυς. Eπίσης μπoρoύν να καλύπτoυν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών πoυ πρoβλέπoνται από την νoμoθεσία πoυ ισχύει κάθε φoρά για την λειτoυργία των επιχειρήσεων γεωργικής μηχανoλoγίας, αρδεύσεων και υδρεύσεων και πιστoπoιoύν την καταλληλότητα των πρoιόντων πoυ πρooρίζoνται για διάθεση.
5. Eγγράφoνται στo μητρώo Eμπειρίας Kατασκευαστών (MEK) τoυ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για εξειδικευμένες εργασίες έργων, κατηγoρίας Yδραυλικών ή Mηχανoλoγικών, σύμφωνα με την κείμενη νoμoθεσία και πρoκειμένoυ για τo γεωργικό τoμέα.
6. Oι Πτυχιoύχoι τoυ Τμήματος Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων απασχoλoύνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και Γεωργικής κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νoμoθεσία. Eπίσης μπoρoύν να απασχoληθoύν και ως μέλη ερευνητικών oμάδων, σε θέματα της ειδικότητάς τoυς.
7. Oι Πτυχιoύχoι τoυ Τμήματoς Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων λαμβάνουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους, μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας της ειδικότητάς τους στο διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Άρθρο 4
Πτυχιούχοι του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
1. Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, μετά την απόκτηση σχετική άδειας άσκησης επαγγέλματος από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ και τους εποπτευόμενους από το δημόσιο τομείς, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες. Επίσης, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της επιστήμης και τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Δασοπονίας, όπως η διοίκηση δασικών μονάδων, η διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εκτάσεων.
2. Για την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τεχνικών, επιστημονικών ευθυνών, μελετών και αναλύσεων απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που απονέμεται από το διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο καθορίζει:
α. τα 3 Επίπεδα Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με βάση τις πιστοποιημένες γνώσεις, εμπειρία ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, εξειδίκευση ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα.
β. το φάσμα και τα όρια Επιστημονικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.
3. Ειδικότερα στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός τους, οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δύνανται να ασκήσουν τις παρακάτω ενδεικτικές επαγγελματικές δραστηριότητες:
α. Εκπόνηση, εφαρμογή, επίβλεψη δασοπονικών, διαχειριστικών και δασοτεχνικών μελετών, όπως:
1) Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες (ΕΠΜ), μελέτες προστασίας δασών, δασικών εκτάσεων και φυσικού περιβάλλοντος. Αντιπυρικές μελέτες.
2) Διαχειριστικές μελέτες δασών και δασικών εκτάσεων.
3) Μελέτες αναδασώσεων, ίδρυσης και λειτουργίας φυτωρίων, εγκατάστασης φυτειών κ.α.
4) Μελέτες βελτίωσης και διαχείρισης βοσκοτόπων.
5) Συμμετοχή σε τοπογραφικές μελέτες αποτύπωσης δασοτεμαχίων, χαρτογράφησης δασών και δασικών εκτάσεων και εδαφών.
6) Συμμετοχή σε μελέτες δασικής οδοποιίας (δασικών δρόμων, δικτύων, οδοστρωμάτων, μικρών τεχνικών έργων κ.ά.).
7) Μελέτες διευθέτησης ορεινών λεκανών και χειμάρρων, καθώς και μελέτες μικρών φραγμάτων.
8) Μελέτες φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών (βάσεις δεδομένων, GIS).
9) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης χώρων, εγκατάστασης και διαχείρισης αστικού και περιαστικού πράσινου κ.ά.
β. Στελέχωση υπηρεσιών, μελετητικών γραφείων, φορέων ανάπτυξης και διαχείρισης φυσικών πόρων, μονάδων εκπαίδευσης:
1) Στελέχωση δασικών υπηρεσιών (Δ/νσεων δασών, Δασαρχείων, Δασονομείων).
2) Στελέχωση μελετητικών γραφείων (δασοτεχνικών κ.ά.).
3) Στελέχωση υπηρεσιών ΟΤΑ, Αναπτυξιακών εταιρειών και Φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
4) Στελέχωση Κυνηγετικών Συλλόγων, Ενώσεων, Ομοσπονδιών και επιχειρήσεων θήρας & αλιείας.
5) Προσφορά δασικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
6) Στελέχωση άλλων υπηρεσιών με δασικό και περιβαλλοντικό αντικείμενο.
γ. Στελέχωση μονάδων πρώτης κατεργασίας, μεταποίησης και εμπορίας δασικών προϊόντων:
1) Στελέχωση μονάδων κατεργασίας ξύλου, ρητίνης κ.ά.
2) Στελέχωση επιχειρήσεων εμπορίας ξύλου, προϊόντων ξύλου και άλλων δασικών προϊόντων.
3) Εμπορία δασικού φυτευτικού και πολλαπλασιαστικού υλικού.
4. Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δραστηριοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Δραστηριοποιούνται επίσης ως μέλη ερευνητικών ομάδων, με θέματα εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.
5. Οι Πτυχιούχοι Δασοπόνοι και Διαχειριστές Φυσικού Περιβάλλοντος των ΤΕΙ, που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, ως μελετητές ή ως εργολήπτες, εγγράφονται στα αντίστοιχα μητρώα μελετητών (ΓΕΜ, κατηγορίες 24, 25 και 27), και εργοληπτών δημοσίων δασοτεχνικών έργων (ΕΔΔΕ), έργων πρασίνου και φυτοτεχνικών έργων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ).
6. Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους, μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας της ειδικότητάς τους στο διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
7. Οι Πτυχιούχοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα, που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και άπτεται του γνωστικού αντικειμένου των Τμημάτων Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
Άρθρο 5
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
1. Οι Πτυχιούχοι των παρ. 1 των άρθρων 1, 2, 3, και 4 υπόκεινται σε διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου της άσκησης του επαγγέλματός τους και της συνεπαγόμενης κοινωνικής ευθύνης τους προς το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος Π.Δ..
2. Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, β) Αρχιτεκτονικής Τοπίου γ) Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, και δ) Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, καθώς και των ισοτίμων και αντιστοίχων αυτών, λαμβάνουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους, μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας της ειδικότητάς τους στον διευρυμένο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
3. Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος πτυχιούχων του παρόντος, εκδοθείσες νομίμως πριν τη δημοσίευση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 6
Η ισχύς του προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Πηγή: www.agri.gr 
 
Δημοσίευση σχολίου