Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 99,36 KW" (εντός περιοχής Natura)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

"ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 99,36 KW" (εντός περιοχής Natura)

Η παρούσα μελέτη αφορά τον Φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τύπου ΙΙ έργου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από τον Νόμο και περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια. Η διαδικασία έγκρισης της παρούσας μελέτης ακολουθεί τις προδιαγραφές της Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ-ΔΕ (ΦΕΚ 663/Β/2006), η οποία αφορά τη «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002. Τα κεφάλαια της παρούσας μελέτης διαχωρίζονται βάσει των προδιαγραφών της Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία περιγράφει «Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)».

    Σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 145799/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1002/Β/2005), το έργο ανήκει στην υποκατηγορία 3 της Β΄ Κατηγορίας.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ_ 5

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ_ 7

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ_ 8

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ_ 9

1. Εισαγωγή_ 11

1.1 Αναθέτουσα Αρχή (Επωνυμία – Στοιχεία Έργου) 11

1.2 Ανάδοχος 11

1.3 Κατάταξη Έργου_ 12

1.4 Είδος και Μέγεθος του Έργου – Συνοπτικά Χαρακτηριστικά_ 12

1.5 Θεσμικό Πλαίσιο_ 13

1.6 Συλλογή Στοιχείων_ 16

2. Μη τεχνική Περίληψη_ 17

2.1 Στόχος του έργου_ 17

2.2 Περιγραφή του έργου_ 17

2.3 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 18

2.4 Αντιμετώπιση των επιπτώσεων_ 19

3. Συνοπτική περιγραφή − Στόχος, σημασία, αναγκαιότητα και οικονομικά στοιχεία του έργου − Συσχέτισή του με άλλα έργα_ 21

3.1 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου_ 21

3.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου_ 30

3.3 Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα του έργου_ 30

3.4 Ιστορική εξέλιξη του έργου_ 36

3.5 Οικονομικά στοιχεία του έργου_ 42

3.6 Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα και δραστηριότητες 43

4. Αναλυτική περιγραφή του έργου Α.Π.Ε. (κυρίως έργου και συνοδών αυτού όπως οδοποιία, έργα διασύνδεσης δικτύου κλπ.) 45

4.1 Γενικά στοιχεία – τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου_ 45

4.1.1 Γενικά Στοιχεία_ 45

4.1.2 Βασικές αρχές - Η φωτοβολταϊκή ηλεκτρική ενέργεια_ 46

4.1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου_ 48

4.1.3.1 Χωροταξική κατανομή_ 49


4.1.3.2 Παράμετροι σχεδιασμού_ 49


4.1.3.3 Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) panel 50


4.1.3.4 Σύστημα έδρασης 51


4.1.3.5 Αντιστροφείς (Inverters) 52


4.1.3.6 Αντικεραυνική προστασία από έμμεσα πλήγματα_ 53


4.1.3.7 Αντικεραυνική προστασία από άμεσα πλήγματα – Ασφάλεια πάρκου_ 54

4.1.3.8 Περίφραξη ασφαλείας γηπέδου_ 56

4.1.3.9 Διανομή ηλιακής ενέργειας 57

4.1.3.10 Σωληνώσεις και φρεάτια_ 59

4.1.3.11 Γείωση / Αντικεραυνική προστασία_ 60

4.1.3.12 Σύστημα τηλεπίβλεψης 60

4.1.3.13 Προκαταρκτική εκτίμηση του τρόπου σύνδεσης με το Δίκτυο ή το σύστημα_ 61

4.2 Περιγραφή της φάσης κατασκευής του έργου_ 63

4.3 Περιγραφή της φάσης λειτουργίας του έργου_ 63

4.4 Ανώμαλες και επικίνδυνες καταστάσεις 64

5. Εναλλακτικές λύσεις 66

6. Κατάσταση περιβάλλοντος 78

6.Α Περιοχή μελέτης 78

6.Β Μη Βιοτικά χαρακτηριστικά_ 78

6.Β.1 Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά_ 78

6.Β.2 Μορφολογικά και τοπολογικά χαρακτηριστικά_ 81

6.Β.3 Γεωλογία, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά_ 81

6.Γ Φυσικό Περιβάλλον_ 86

6.Γ.1 Γενικά στοιχεία_ 86

6.Γ.2 Ειδικές φυσικές περιοχές 90

6.Γ.3 Άλλες φυσικές περιοχές 91

6.Γ.4 Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης 94

6.Δ Ανθρωπογενές περιβάλλον_ 94

6.Δ.1 Χωροταξικός σχεδιασμός − Χρήσεις γης 94

6.Δ.2 Δομημένο περιβάλλον_ 94

6.Δ.3 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον_ 94

6.Δ.4 Κοινωνικό − οικονομικό περιβάλλον_ 95

6.Δ.5 Τεχνικές Υποδομές 98

6.Δ.6 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον_ 98

6.Δ.7 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον_ 99

6.Δ.8 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες 99

6.Δ.9 Επιφανειακά και υπόγεια νερά_ 99

6.Ε Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος − Μηδενική Λύση_ 99

7. Εκτίμηση και Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κυρίως έργου και συνοδών αυτού με εκτίμηση των αθροιστικών και συνεργιστικών επιπτώσεων) 104

7.1 Μη Βιοτικά χαρακτηριστικά_ 107

7.1.1 Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά_ 107

7.1.2 Μορφολογικά και τοπολογικά χαρακτηριστικά_ 107

7.1.3 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά_ 107

7.2 Φυσικό Περιβάλλον_ 107

7.3 Ανθρωπογενές περιβάλλον_ 109

7.3.1 Χρήσεις γης 109

7.3.2 Δομημένο περιβάλλον_ 109

7.3.3 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον_ 109

7.3.4 Κοινωνικό − οικονομικό περιβάλλον_ 109

7.3.5 Τεχνικές Υποδομές 109

7.3.6 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον_ 109

7.3.7 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες 110

7.4 Επιφανειακά και υπόγεια νερά_ 110

7.5 Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μορφή μήτρας 110

8. Αντιμετώπιση και Παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων_ 120

8.1 Αποκατάσταση γεωμορφολογίας 121

8.2 Μέτρα για την προστασία της χλωρίδας – πανίδας 121

8.3 Αντιμετώπιση αισθητικών επιπτώσεων_ 121

8.4 Αντιμετώπιση θορύβου (φάση κατασκευής) 122

8.5 Χρήσεις γης 122

9. Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι 123

10. Περιγραφή των δυσκολιών που ανέκυψαν κατά την εκπόνηση της μελέτης 125

11. Χάρτες – Σχέδια_ 126

11.1 Χάρτες (με σημειωμένο το έργο) 126

11.1.1 Χάρτης προσανατολισμού (προτεινόμενη θέση του έργου) 126

11.1.2 Χάρτης εναλλακτικών λύσεων σε κλίμακα 1:50.000 ή άλλη κατάλληλη_ 126

11.1.3 Χάρτης ευρύτερης περιοχής κλίμακας 1:50.000_ 126

11.1.4 Γεωλογικός χάρτης κλίμακας 1:25.000 (εφ’ όσον προβλέπονται έργα οδοποιίας) 126

11.1.5 Υδρογραφικός χάρτης κατάλληλης κλίμακας εφόσον προβλέπονται επεμβάσεις στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής 130

11.1.6 Χάρτης αποτύπωσης φυσικών ενδιαιτημάτων κλίμακας 1:100.000_ 130

11.1.7 Χάρτης χρήσεων γης κλίμακας 1:25.000_ 130

11.1.8 Χάρτης αποτύπωσης θέσεων δανειοθαλάμων, αποθεσιοθαλάμων, χώρων εξόρυξης υλικών (κυρίως για υδροηλεκτρικά έργα) 130

11.1.9 Χάρτης επιπτώσεων, όπου σημειώνονται οι μεταβολές που επέρχονται στο περιβάλλον πριν και μετά το έργο (χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο ο χάρτης χρήσεων γης) 130

11.1.10 Χάρτες με πλέον εξειδικευμένες πληροφορίες που απαιτούνται για την πλήρη περιγραφή της κατάστασης περιβάλλοντος 134

11.1.11 Χάρτης θέσεων λήψης φωτογραφιών του κεφαλαίου 14_ 134

11.2 Σχέδια_ 134

11.2.1 Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:1.000 για τις εγκαταστάσεις που συνοδεύουν το έργο_ 134

12. Δικαιολογητικά – Εγκρίσεις 137

13. Βιβλιογραφία – Πηγές 144

13.1 Βιβλιογραφία_ 144

13.2 Πηγές (Διαδίκτυο) 144

14. Φωτογραφική Τεκμηρίωση_ 146

15. Παραρτήματα_ 149

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:500_ 149

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_ 150

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Source:  Αθανάσιος Δ. Σαπανίδης
 _ 151
Δημοσίευση σχολίου