Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ "ΛΙΝΑΡΑΚΙ" ΣΥΚΙΑΣ


Η παρούσα Περιβαλλοντική Έκθεση αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για το Κάμπινγκ Γ΄ κατηγορίας της Κληματσίδας Μαρίας (Camping «Λιναράκι»). Εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από τον Νόμο και περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια (βάσει της ΚΥΑ 1661/1994 (ΦΕΚ 786/Β/20-10-94) και τον Πίνακα 3α του Παραρτήματος αυτής).


Η περιοχή υλοποίησης του έργου βρίσκεται στο καλλικρατικό Δήμο Σιθωνίας, πρώην καποδιστριακό Δήμο Τορώνης. Η θέση του έργου είναι το «Λιναράκι» του Δημοτικού Διαμερίσματος Συκιάς, βάσει του Φύλλου Χάρτου κλίμακας 1:50.000 της Γ.Υ.Σ. με ονομασία Συκέα και κωδικό 356. Βάσει της προηγούμενης Μ.Π.Ε. η θέση του έργου αναφέρεται ως «Αρβανίτης». Συγκεκριμένα, αφορά το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 490690202009 βάσει του Εθνικού Κτηματολογίου για το Δημοτικό Διαμέρισμα Συκιάς του Δήμου Τορώνης και ιδιοκτησιακά ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή της παρούσας έκθεσης και υπεύθυνο φορέα για τη λειτουργία του έργου Κληματσίδα Μαρία. Ευρύτερα, η περιοχή υλοποίησης του έργου ανήκει στο Νομό Χαλκιδικής και στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ_ 5

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ_ 6

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ_ 7

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ 8

1.1 Αναθέτουσα Αρχή (Επωνυμία – Στοιχεία Έργου – Υπεύθυνος Έργου) 8

1.2 Στοιχεία Αναδόχου Μελετητή_ 8

1.3 Κατάταξη Έργου_ 9

1.4 Είδος και Μέγεθος του Έργου – Συνοπτικά Χαρακτηριστικά_ 9

1.5 Θεσμικό πλαίσιο_ 9

1.6 Συλλογή Στοιχείων 12

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ_ 13

2.1 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου_ 13

2.2 Χρήσεις Γης 16

2.3 Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (Natura 2000) 22

2.4 Φυσικό Περιβάλλον 22

2.4.1 Χερσαίο περιβάλλον - Στοιχεία βλάστησης 22

2.4.2 Θαλάσσιο και παραθαλάσσιο περιβάλλον 22

2.5 Μη βιοτικά χαρακτηριστικά_ 26

2.5.1 Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά_ 26

2.5.2 Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά_ 26

2.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον 31

2.6.1 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον (Αρχαιολογικοί χώροι) 31

2.6.2 Δίκτυα υποδομής 32

2.6.2.1 Οδικό δίκτυο_ 32

2.6.2.2 Δίκτυο υδροδότησης 32

2.6.2.3 Δίκτυο αποχέτευσης 32

2.6.2.4 Συλλογή απορριμμάτων 34

2.6.2.5 Λοιπά δίκτυα υποδομής 34

2.6.3 Τουριστικές εγκαταστάσεις ευρύτερης περιοχής 34

2.6.4 Δομημένο περιβάλλον 34

2.6.5 Κοινωνικό − οικονομικό περιβάλλον 34

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ_ 37

3.1 Εξέλιξη και λειτουργία του έργου_ 37

3.2 Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μορφή μήτρας 37

3.3 Αποτελεσματικότητα μέτρων αντιρρύπανσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος 46

3.4 Μεταβολές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 47

3.5 Καθεστώς προστασίας και χωροταξικές κατευθύνσεις 48

3.6 Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι 52

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ_ 54

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ_ 75

5.1 Βιβλιογραφία_ 75

5.2 Πηγές (Διαδίκτυο) 75

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ 76

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:500_ 76

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 77

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ_ 78

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 79

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ_ 80

 
Δημοσίευση σχολίου