Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ"

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για το έργο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεταγγιτσίου. Εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από τον Νόμο και περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια, βάσει της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/25-10-90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ, καθορισμός περιεχομένου ΕΠΜ και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με τον Ν. 1650/86» και συγκεκριμένα βάσει του Πίνακα 3 του άρθρου 16 αυτής.

 Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάχθηκε για το έργο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ», με σκοπό η αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας να αξιολογήσει το έργο και να τηρήσει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π.  15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β/2002), το έργο ανήκει στην 9η Ομάδα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», με Α/Α: 13 «Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων και λιπών» και κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 154.3, στην υποκατηγορία 3 της Β΄ Κατηγορίας (20 - 5 tn / ημέρα).


 
Δημοσίευση σχολίου