Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ». Συντάσσεται με σκοπό να παρουσιαστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν την παραγγελία και διόρθωση των δορυφορικών εικόνων, τη δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων (ΒΔ) για τα αγροτεμάχια, την προμήθεια λογισμικού ανοικτού κώδικά αλλά και χρήσης όλων των παραπάνω ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη γεωγραφική πληροφορία (χωρική και περιγραφική πληροφορία).

Όπως αναφέρθηκε, σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθεί ενιαία ΒΔ, που θα περιλαμβάνει τόσο την χωρική πληροφορία, όσο και την περιγραφική πληροφορία που αφορά τα αγροτεμάχια που διαχειρίζεται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου.

Στην προσπάθεια να οργανώσει καλύτερα και να βοηθήσει του καλλιεργητές, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου (Αναθέτουσα Αρχή) προχώρησε στη δημιουργία ενιαίας ΒΔ. Για την υλοποίηση της ψηφιακής καταγραφής των αγροτεμαχίων στη ΒΔ κρίνεται απαραίτητη, πέρα από τη δομή της ΒΔ, η προμήθεια του κατάλληλου υποβάθρου, επί του οποίου θα γίνει η ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων. Η πλέον πρόσφορη λύση αποτελούν οι δορυφορικές εικόνες, λόγω του χαμηλού κόστους προμήθειας και της απαιτούμενης διόρθωσής τους σε σχέση με την έκταση υλοποίησης, αλλά και σε σχέση με τις υπόλοιπες λύσεις (πχ. αεροφωτογραφίες).

Αφού εξασφαλιστεί το κατάλληλο υπόβαθρο, δημιουργείται η κατάλληλη ΒΔ που θα φιλοξενήσει τόσο την χωρική πληροφορία, όσο και την περιγραφική πληροφορία. Η δομή της ΒΔ όσον αφορά την περιγραφική πληροφορία διαμορφώνεται βάσει τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για την καταγραφή των στοιχείων που κρίνει απαραίτητα. Δεν είναι στατική, αλλά δυναμική και μπορεί να εμπλουτιστεί η δομή της περαιτέρω.

Βάσει της απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής το συνολικό έργο να κυμανθεί σε χαμηλό κόστος, η υλοποίηση της ψηφιακής καταγραφής θα γίνει σε λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Open Source). Το λογισμικό εντάσσεται στη κατηγορία λογισμικών για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ – GIS) και έχει τη δυνατότητα διαχείρισης τόσο της ΒΔ, όσο και του υποβάθρου. Πέρα από την προμήθεια του λογισμικού (εγκατάσταση στον Η/Υ που θα φιλοξενεί τη ΒΔ και τα υπόλοιπα στοιχεία), γίνεται η απαραίτητη εκπαίδευση ώστε να γίνεται αποτελεσματική και σωστή χρήση τόσο του λογισμικού, όσο και της ΒΔ και του υποβάθρου.

Η περιοχή μελέτης του έργου περιλαμβάνει το Δημοτικό Διαμέρισμα Μεταγγιτσίου, συνολικού εμβαδού 41,78 τ.χλμ. Η συνολική έκταση του υποβάθρου ανέρχεται σε 56,39 τ.χλμ. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η περιοχή μελέτης του έργου.Οι εικόνες που επιλέχθηκαν και καλύπτουν την περιοχή μελέτης εξ ολοκλήρου προέρχονται από το δορυφόρο QuickBird με ημερομηνία λήψης τον Αύγουστο 2010. Ο προμηθευτής που επιλέχθηκε βάσει της οικονομικότερης λύσης είναι η Geosystems Hellas Α.Ε.

Για τις ανάγκες του έργου, όπως προαναφέρθηκε, δημιουργήθηκε ενιαία βάση δεδομένων, η οποία περιέχει τόσο τα χωρικά όσο και τα περιγραφικά δεδομένα και τα οποία θα αναλυθούν στο επόμενο υποκεφάλαιο. Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε σε λογισμικό GIS και στην ουσία είναι μία γεωβάση δεδομένων. Είναι mdb μορφής (Microsoft Access) και ονομάζεται ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ_ΒΔ.mdb, έκδοσης λογισμικού ArcGIS Desktop 9.3, για λόγους ευκολίας και πολυπλοκότητας. Εντός της γεωβάσης δημιουργήθηκε ένα γεωγραφικό υποσύνολο (feature dataset), που θα φιλοξενήσει τα χωρικά δεδομένα με ονομασία ΔΕΔΟΜΕΝΑ και φέρει την ιδιότητα να φιλοξενεί δεδομένα χωρικά στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ΄87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 – Greek Grid). Εντός του υποσυνόλου δημιουργήθηκε μία πολυγωνική οντότητα με ονομασία ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ που φέρει τη χωρική πληροφορία των αγροτεμαχίων και τις σύνοδες περιγραφικές πληροφορίες αυτών.

Μετά από δοκιμές, επιλέχθηκε το λογισμικό QGIS έκδοσης 1.6.0 (Εικόνα 79), όπως είχε αρχικά διατυπωθεί στην προσφορά του Αναδόχου. Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον Windows και δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί παράλληλο λογισμικό (Linux – Ubuntu). Επιπλέον, εξασφαλίζει τις απαραίτητες λειτουργίες που προαναφέρθηκαν και είναι το πιο φιλικό σε έναν απλό χρήστη που δεν διαθέτει τις γνώσεις των GIS και των ειδικών λογισμικών.

Συνολικά δημιουργήθηκαν Βάσεις Δεδομένων μορφής:
  • ARCGIS 9.3 MDB
  • OPENOFFICE DB
  • SPATIALITE

Δημιουργήθηκαν αντίστοιχα project για να είναι συμβατή η λειτουργία της ψηφιοποίησης και παρακολούθησης των δεδομένων στα εξής λογισμικά:
  • ARCGIS 9.3
  • ARCGIS EXPLORER
  • QGIS 1.6.0 (ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ QGIS 1.7.0)

Παραδόθηκαν οδηγός χρήσης για τα λογισμικά ArcGIS 9.3 και QGIS 1.6.0.Αυτή τη στιγμή ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου έχει προχωρήσει στην ψηφιοποίηση 3000 αγροτεμαχίων.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ 9

1.1 Γενικά_ 9

1.2 Σκοπός του έργου 9

1.3 Επιμέρους στόχοι του έργου 9

1.4 Περιοχή Μελέτης του έργου 10

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ_ 11

2.1 Προμήθεια δορυφορικών εικόνων 11

2.2 Διόρθωση δορυφορικών εικόνων 16

2.2.1 Εύρεση φωτοσταθερών (Ground Control Points – GCP) 16

2.2.2 Μέτρηση φωτοσταθερών 17

2.2.3 Δημιουργία τελικής ορθοεικόνας 18

2.2.3.1 Φωτογραμμετρία (δημιουργία ορθοεικόνων) 18

2.2.3.2 Δημιουργία μωσαϊκού (τελικής ορθοεικόνας) 100

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_ 104

3.1 Χωρικά δεδομένα_ 104

3.2 Περιγραφικά δεδομένα_ 105

4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (OPEN SOURCE) ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ_ 107

4.1 Λογισμικό ανοικτού κώδικα_ 107

4.2 Οδηγός χρήσης 108

4.2.1 Ψηφιοποίηση και διόρθωση δεδομένων 108

4.2.2 Εκτύπωση δεδομένων 117

4.2.3 Τοπολογικοί έλεγχοι 136

4.2.4 Σύνδεση περιγραφικών και χωρικών δεδομένων 137

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_ 142

6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ_ 146

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ_ 150

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ QUICKBIRD.

Source: Αθανάσιος Δ. Σαπανίδης
 
Δημοσίευση σχολίου